Du hoc nhat ban

Cấu trúc tương đương trong tiếng anh

Cấu trúc tương đương và ví dụ

 

1. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

2. Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

3. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

-> She gets him to spend more time with her.

She have him spend more time with her.

4. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

-> Police asked him to identify the other man in the next room.

Police have him identify the other man in the next room.

5. S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth

-> The teacher request students to learn by heart this poem.

The teacher have students laern by heart this poem.

6. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

-> I want her to lend me

I have her lend me.

7. S + V + no + N = S + be + N-less

-> She always speaks no care.

She is always careless about her words.

8. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

-> Study is necessary that you will get a good life in the future.

Study is necessary to get a good life in the future.

9. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

10. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive

 

Các cấu trúc tương đương liên quan 

 

It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

S + be + adj + N = S + V + adv

S + be + adj = S + V + O

S + be + adj = What + a + adj + N!

S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

S + be + PII + to + V = S + be + supposed to d

S + be + too + adj + to + V = S + be + so + a

S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

S + like ... better than ... = S + would ... than ...

S + often + V = S + be used to +Ving /N

S + prefer = S + would rather + V

S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

S + V + adv = How + adj + S + be

S + V + adv = How + adv + S + V!

S + V + adv = S + V + with + N

S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

S + V + N = S + be + adj

S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

S + V = S + be + ed-adj

S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to +

Học Phí : khoá học tiếng anh giao tiếp và luyện thị IELTS

học phí

dk

Địa chỉ: Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 0982 686 028 

 Cấu trúc tương đương trong tiếng anh

Xem thêm: Tổng hợp các từ loại trong tiếng anhLiên quan: Chua co du lieu


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1402494