Anh Ngữ Newlighttruy Lượt Xem:10620

Mục tiêu mẫu đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất không chỉ là thẻ báo cáo cho các thành viên trong nhóm của bạn. Giá trị thực sự của một đánh giá hiệu suất là xác định những gì đang diễn ra đúng, những gì đang xảy ra sai lầm và thiết lập các mục tiêu trong tương lai. Mục tiêu cung cấp hướng cho một nhân viên và hành động để cải thiện trong một khu vực cụ thể hoặc trong hiệu suất công việc tổng thể. Sử dụng các mục tiêu mẫu như một cách để suy nghĩ với các thành viên trong nhóm để bạn có thể tùy chỉnh các mục tiêu chuyên nghiệp dựa trên các yêu cầu công việc và các nhu cầu được xác định.

Mục tiêu SMART

Khi thiết lập mục tiêu đánh giá hiệu suất, hãy đảm bảo rằng chúng là mục tiêu SMART. Từ viết tắt chia nhỏ thành các thành phần mục tiêu: Cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, có liên quan và kịp thời. Mặc dù mục tiêu SMART giúp các nhà quản lý dễ dàng đánh giá thành công hơn, họ cũng giúp nhân viên hiểu rõ những kỳ vọng và cách làm việc hướng tới một điều gì đó lớn hơn.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Mục tiêu dịch vụ khách hàng

Mục tiêu dịch vụ khách hàng tìm kiếm sự tham gia và hài lòng lớn hơn với khách hàng. Mục tiêu dịch vụ khách hàng có thể xoay quanh cải thiện thời gian giữ điện thoại, cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc cải thiện khách hàng theo dõi.
Giảm thời gian giữ điện thoại của khách hàng từ tám phút xuống năm trong vòng năm tháng tới, bằng cách cải thiện việc đào tạo đại diện trên nền tảng máy tính.
Đạt được 80 phần trăm xếp hạng truyền thông xã hội của khách hàng từ năm sao trở lên trong 12 tháng tới.
Cải thiện bảo trì trật tự trực tuyến bằng cách gửi email tiếp theo khuyến khích việc sử dụng dễ dàng các hệ thống trực tuyến. 
Mục tiêu dịch vụ khách hàng luôn tìm cách làm cho trải nghiệm người dùng cuối tốt hơn. Mục tiêu của nhân viên xoay quanh việc cải thiện quy trình từ quan điểm của khách hàng.

Mục tiêu quy trình hoạt động

Quản lý thường cần xem xét lý do tại sao các thành viên trong nhóm không hoạt động tối ưu. Các mục tiêu quy trình hoạt động được thiết kế để giúp các nhóm được thông tin tốt hơn về dữ liệu, thủ tục và đào tạo cần thiết. Các mẫu bao gồm tạo hướng dẫn giao thức để thực hiện các cuộc họp định kỳ.
 
Tổ chức các cuộc họp hàng tuần xem xét các giải pháp khiếu nại thành công và không thành công, theo dõi tiến độ để tăng tỷ lệ hài lòng lên 10 phần trăm. 
Phát triển một hướng dẫn xử lý sự cố giao thức cung cấp các quy trình từng bước cho 10 hoạt động chính.
Xem xét các giao thức tại chỗ và bất kỳ trở ngại tiềm năng nào để quy mô hoạt động kinh doanh tăng 10 phần trăm trong năm tới. 
Các nhà quản lý thường xuyên xem xét dữ liệu có thể thấy các lĩnh vực của các vấn đề về quy trình cơ bản. Sau khi được xác định, một doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp để cải thiện các vấn đề tốt hơn.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Mục tiêu phát triển chuyên nghiệp

Khi nhân viên cảm thấy công ty được đầu tư vào thành công của họ, tinh thần cải thiện và mọi người làm việc chăm chỉ hơn trong sứ mệnh của công ty. Được đầu tư vào thành công của nhân viên bắt đầu với việc đặt mục tiêu phát triển nghề nghiệp. Ví dụ từ các mối quan hệ cố vấn đến các cơ hội giáo dục đại học.
 
Có được giấy chứng nhận trong vòng sáu tháng tới bằng cách dành hai giờ mỗi tuần tại một lớp học chứng nhận. 
Tham dự hội nghị đánh giá thường niên, gặp gỡ các cá nhân ngành công nghiệp trọng điểm và báo cáo lại cho nhóm về các buổi họp hội nghị. 
Làm việc với người quản lý bộ phận có kế hoạch nghỉ hưu trong năm tới và tìm hiểu vai trò công việc để định vị nhân viên để quảng cáo.
Mục tiêu phát triển chuyên nghiệp chỉ hoạt động khi nhân viên thể hiện mục tiêu nghề nghiệp dài hạn và ngắn hạn của mình. Các nhà quản lý nên dành thời gian để giúp các nhân viên trẻ học cách phát triển các mục tiêu có ý nghĩa và làm việc hướng tới một sự nghiệp thành công.
 

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn