japnaese movie


Ngữ Pháp Tiếng Anh
Phân biệt Value, Worth, Price, Cost

Phân biệt Value, Worth, Price, Cost

Phân biệt Value, Worth, Price, Cost
Cách sử dụng mạo từ The

Cách sử dụng mạo từ The

Cách sử dụng mạo từ The trong tiếng anh
Vị trí của các từ loại trong câu

Vị trí của các từ loại trong câu

Vị trí của các từ loại trong câu
Câu mời trong tiếng Anh

Câu mời trong tiếng Anh

Câu mời trong tiếng Anh - Invitations
Trạng ngữ chỉ tần suất - Adverb of frequency

Trạng ngữ chỉ tần suất - Adverb of frequency

Trạng ngữ chỉ tần suất - Adverb of frequency
Cách đọc số trong toán học bằng tiếng Anh

Cách đọc số trong toán học bằng tiếng Anh

Cách đọc số trong toán học bằng tiếng Anh
Cấu trúc tương đương trong tiếng anh

Cấu trúc tương đương trong tiếng anh

Cấu trúc tương đương trong tiếng anh
Tổng hợp các từ loại trong tiếng anh

Tổng hợp các từ loại trong tiếng anh

Tổng hợp các từ loại trong tiếng anh
Cách đọc số trong tiếng anh

Cách đọc số trong tiếng anh

Cách đọc, viết, đếm số trong tiếng anh hàng chục, trăm, ngàn, triệu, tỉ
Phân biệt For và Since

Phân biệt For và Since

Phân biệt For và Since
Cụm động từ đi với COME

Cụm động từ đi với COME

Cụm động từ đi kèm với động từ COME
Tính từ kép - Compound Adjectives

Tính từ kép - Compound Adjectives

Tính từ kép - Compound Adjectives
Danh từ kép - Compound Nouns

Danh từ kép - Compound Nouns

Danh từ kép trong tiếng anh - Compound Nouns
Phân từ trong tiếng Anh

Phân từ trong tiếng Anh

Phân từ trong tiếng Anh
Cấu trúc câu so sánh ngang bằng

Cấu trúc câu so sánh ngang bằng

Cấu trúc câu so sánh ngang bằng
Cụm động từ Phrasal Verbs

Cụm động từ Phrasal Verbs

Học cách sử dụng cụm động từ Phrasal Verbs
Động từ tình thái

Động từ tình thái

Động từ tình thái - Stative verbs
Cấu trúc câu so sánh hơn nhất

Cấu trúc câu so sánh hơn nhất

Cấu trúc câu so sánh hơn nhất
Cấu trúc câu so sánh hơn

Cấu trúc câu so sánh hơn

Cấu trúc câu so sánh hơn
Phân biệt still, yet và already

Phân biệt still, yet và already

Phân biệt still, yet và already
Hiện tại phân từ và quá khứ phân từ

Hiện tại phân từ và quá khứ phân từ

Quá khứ phân từ (V-ed) và Hiện tại phân từ (V-ing)
Câu bị động - Passive

Câu bị động - Passive

Câu bị động - Passive
Mệnh đề phụ thuộc - dependent clauses

Mệnh đề phụ thuộc - dependent clauses

Mệnh đề phụ thuộc - dependent clauses
Cách dùng To be

Cách dùng To be

Cách dùng đặc biệt của To be
Cấu trúc và cách dùng các thì trong tiếng anh

Cấu trúc và cách dùng các thì trong tiếng anh

Cấu trúc và cách dùng các thì trong tiếng anh. Đầy đủ 12 thì trong tiếng anh
1234

0982.686.028